دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، تابستان 1397 

مقاله پژوهشی

1. انواع قدرت نرم از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 11-40

حمید حبیبی؛ نجف لک زایی