کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
بررسی تأثیر مصرف رسانه‌های جمعی بر امنیت اجتماعی شهروندان

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 321-344

طاها عشایری؛ علی قنبری برزیان؛ فاطمه نامیان؛ محمد مهتری آرانی


فرا تحلیل نقش مؤلفه‌های دین‌داری در احساس امنیت اجتماعی

دوره 10، شماره 38، بهمن 1399، صفحه 69-98

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری؛ صدیقه اسماعیلی


غیر امنیتی کردن مسائل اجتماعی؛ مطالعه موردی شهر تهران

دوره 10، شماره 36، مرداد 1399، صفحه 441-466

احمد نوریان؛ محمدجواد رمضانی


مشارکت اجتماعی آگاهانه و امنیت اجتماعی

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 199-231

محمد شاه محمدی؛ سید علی مرتضویان