دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 9-231 
2. سنجش تهدیدات سایبری

صفحه 45-80

علی عبداله خانی؛ پرویز حسینی


7. مشارکت اجتماعی آگاهانه و امنیت اجتماعی

صفحه 199-231

محمد شاه محمدی؛ سید علی مرتضویان