دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، بهار 1399، صفحه 1-488 (همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند) 
7. ارائه مدل تحول در چرخه‌های ظهور بحران‌های سیاسی- امنیتی، متأثر از فضای سایبر

صفحه 179-204

حمیدرضا شجاع مؤدب؛ سید علی حسینی تاش؛ محسن آقایی؛ رضا امیری مقدم


12. نقش و تأثیر اقتصاد دیجیتال در الگوی راهبردی پیشرفت دانش و فناوری رمز در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 327-358

محسن رمضان یارندی؛ علی‎اصغر بهنام‎نیا؛ محمدرضا عارف؛ محمدرضا خراشادی‎زاده


13. تحلیلی بر موانع فراروی جابه‌جایی پایتخت در ایران و ارائه راهکارهای بهینه

صفحه 359-400

محسن رستمی؛ مصطفی کیانی؛ وحید ریاضی؛ محسن خلیلی باصری؛ بهروز رحمتی