دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، تابستان 1399، صفحه 7-510 (همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند) 

مقاله پژوهشی

1. انتظام، امنیت و تأثیر آن در صنعت گردشگری

صفحه 7-42

سید تقی حسینی؛ اسکندر مومنی؛ مهدی کامکار


13. راهکارهای ارتقاء احساس عدالت قضایی در جهت افزایش امنیت عمومی

صفحه 409-440

وحید میرحسینی؛ ابراهیم عزیزی؛ محمدحسن صادقی مقدم؛ محمدباقر ذوالقدر